Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο: «Ακοολογία – Νευροωτολογία»


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 1734/Β΄/15-06-2016) διάρκειας δύο (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Ακοολογία και Νευροωτολογία» (MSc in Audiology and Neurotology).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2017 και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ. Τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί ανά δεκαπενθήμερο, από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Σάββατο απόγευμα για να εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (όπως Σχολών Θετικών Επιστημών, Λογοθεραπείας και τμημάτων Μουσικών Σπουδών) με ερευνητικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι σαράντα (40) ανά έτος κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε χίλια (1000) Ευρώ ανά εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφίου. Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας (MSc)
  2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
  3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
  4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ισχύει για όσους έχουν ανάλογο τίτλο).
  5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (ισχύει για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών).
  6. Αντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας / αντιστοιχίας τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
  7. Δείγμα κλινικού αρχείου και ολοκλήρωση της ειδικότητας για όσους διαθέτουν.
  8. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
  9. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα σε μια σελίδα Α4.
  10. Έκθεση ενδιαφέροντος. Έντυπο Έκθεσης Ένδιαφεροντος (MSc)

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Στην αξιολόγηση των υποψηφίων τμημάτων Ιατρικής θα προτιμηθούν οι έχοντες ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά από 1/10/2016 έως και 18/11/2016 σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος υπ’ όψιν κος. Βασίλης Σαμόλης στη διεύθυνση vsamolis@med.uoa.gr. Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα της Αίτησης παρέχονται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού mscaudiology.gr και από τη γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6974028500.

Αθήνα, 1/10/2016

Οι Διευθυντές του ΠΜΣ
Καθηγητής Θωμάς Νικολόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Μπίμπας