Σπουδές

Διαδικασία Και Προϋποθέσεις Εισαγωγής – Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, των αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων:

  1. Πτυχιούχοι των ΑΕΙ από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής των τμημάτων Ιατρικής,
  2. Πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ (όπως Σχολών Θετικών Επιστημών, Λογοθεραπείας και Τμημάτων Μουσικών Σπουδών) με ερευνητικό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, ο βαθμός πτυχίου, τυχόν διπλωματικές εργασίες και/ή επιστημονικές δημοσιεύσεις, η συνέντευξη και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εισαγωγής δίνονται στον εσωτερικό κανονισμό.

Χρονική Διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί ανά δεκαπενθήμερο, από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Σάββατο απόγευμα για να εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους. Επίσης θα υπάρχει και πρακτική – κλινική άσκηση σε εξειδικευμένα ακοολογικά κέντρα σε μέρες και ώρες που θα καθορισθούν προσαρμοσμένα όσο το δυνατόν στο πρόγραμμα του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.

Προϋποθέσεις για την Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευση

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς έναν αριθμό από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα ή μαθήματα μελέτης. Επίσης οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις παραδόσεις και τις ασκήσεις των μαθημάτων. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 75% των ωρών παρακολούθησης (παραδόσεις και ασκήσεις) κάθε μαθήματος δεν συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος. Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενός ελάχιστου αριθμού πιστωτικών μονάδων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μετά το 3ο εξάμηνο σπουδών, σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος.

Άλλες Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Επί πλέον υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο: «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών», που διατίθεται στη Γραμματεία.