Η Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαρτίζεται από τους:
(Τα ονόματα των Διδασκόντων- Ελλήνων και ξένων- θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο σύντομα)